Call today to set up an appointment

303.929.7334

Herbs

Mountain Spirit Acupuncture offers a wealth of herbs at our Westminster herbal pharmacy. Stop on in to pick up any of the items below. We are happy to work with you to determine what herbs might be best suited for your personal needs.

ANCHOR, SETTLE AND CALM THE SPIRIT

Ci Shi
(Loadstone)
Hu Po
(Amber)
Long Gu
(Dragon bone (raw))
Mu Li
(Oyster shell (raw))
Zhen Zhu Mu
(Mother-of-pearl)

AROMATIC HERBS THAT TRANSFORM DAMPNESS

Bai Dou Kou
(Cardamom)
Cang Zhu
(Atractylodes [root])
Hou Po
(Officinal magnolia bark)
Hou Xiang
(Patchouli)
Sha Ren
(Amomum [fruit])

AROMATIC: OPEN ORIFICE

Shi Chang Pu
(Acorus [root])

BLOOD INVIGORATING

Chuan Niu Xi
(Cyathula [root])
Chuan Xiong
(Chuanxiong [rhizome])
Dan Shen
(Salvia [root])
E Zhu
(Curcuma rhizome)
Hong Hua
(Carthamus [flower])
Jiang Huang
(Tumeric)
Mo Yao
(Myrrh)
Ru Xiang
(Frankincense)
San Leng
(Rhizoma Sparganii )
Shui Zhi
(Hirudo)
Tao Ren
(Peach kernel)
Wu Ling Zhi
(Vinegar Treated Trogopteri Faeces)
Yan Hu Suo
(Corydalis [root])
Yi Mu Cao
(Leonurus)
Yu Jin
(Curcuma [root])
Zi Ran Tong
(Pyrite)

BLOOD TONICS

Bai Shao
(White peony [raw])
Dang Gui
(Chinese angelica)
Dang Gui (Jiu)
(Chinese angelica (wine-processed))
Dang Gui (Wei)
(Chinese angelica (root tail))
Gou Qi Zi
(Lycium [berry])
He Shou Wu
(Flowery knotweed [root])
Long Yan Rou
(Flesh of Longan Fruit)
Shu Di Huang
(Cooked rehmannia [root])

CLEAR HEAT: COOL BLOOD

Mu Dan Pi
(Moutan [bark])
Sheng Di Huang
(Dried/fresh rehmannia [root])
Xuan Shen
(Scrophularia [root])

CLEAR HEAT: DEFICIENT HEAT

Di Gu Pi
(Lycium Bark)
Qing Hao
(Sweet Wormwood)

CLEAR HEAT: DRAIN FIRE

Lu Gen
(Phragmites [root])
Shi Gao
(Gypsum)
Zhi Zi
(Gardenia [fruit])

CLEAR HEAT: DRY DAMPNESS

Huang Bai
(Phellodendron [bark])
Huang Lian
(Coptis [root])
Huang Qin
(Scutellaria [root])
Long Dan (Cao)
(Gentian [root])

CLEAR HEAT: RESOLVE TOXICITY

Ban Lan Gen
(Isatis Root)
Jin Yin Hua
(Honeysuckle Flower)
Lian Qiao
(Forsythia [fruit])
Pu Gong Ying
(Dandelion)

COOL AND TRANSFORM PHLEGM-HEAT

Fu Shi
(Pumice)
Gua Lou Shi
(Snake Gourd Fruit)
Hai Fu Shi
(Costazia bone/pumice)
Pang Da Hai
(Sterculia)
Zhu Ru
(Bamboo shavings (ginger-processed))

DISPEL WIND DAMPNESS

Du Huo
(Pubescent angelica)
Mu Gua
(Papaya)
Sang Ji Sheng
(Mistletoe)
Wei Ling Xian
(Clematis [root])
Xiang Jia Pi
(Acanthopanax Root Bark)

DOWNWARD DRAINING: MOIST LAXATIVES

Huo Ma Ren
(Hemp Seed)

DOWNWARD DRAINING: PURGATIVES

Da Huang
(Rhubarb (raw))
Mang Xiao
(Mirabilite)

DRAIN DAMPNESS

Che Qian Zi
(Plantago seed)
Fu Ling
(Poria)
Fu Shen
(Root poria)
Hua Shi
(Talcum)
Yi Yi Ren
(Coix [seed])
Yi Yi Ren Chao
(Dry-fried coix [seed])

EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS

Dai Zhe Shi
(Hematite)
Di Long
(Earthworm)
Gou Teng
(Gambir)
Quan Xie
(Scorpion)
Shi Jue Ming
(Abalone shell)
Tian Ma
(Gastrodia)
Wu Gong
(Centipede)

FOOD STAGNATION

Ji Nei Jin
(Chicken Gizzard)
Mai Ya
(Barley sprout (raw))
Shan Zha
(Crataegus [fruit] (raw))

NOURISH HEART AND CALM SPIRIT

Ling Zhi
(Ganoderma)
Suan Zao Ren
(Spiny jujube [kernel])
Ye Jiao Teng
(Fleece Flower Caulis)
Yuan Zhi
(Polygala [root])

QI TONICS

Bai Bian Dou
(Dolichos Nut)
Bai Zhu
(White atractylodes [root])
Ci Wu Jia
(Siberian Ginseng)
Dang Shen
(Codonopsis [root])
Gan Cao
(Licorice [root])
Huang Qi
(Astragalus [root] (raw))
Ren Shen
(Chinese Ginseng)
Shan Yao
(Dioscorea [root])
Zhi Gan Cao
(Honey-fried licorice [root])

REGULATE QI

Chen Pi
(Tangerine peel)
Mu Xiang
(Costusroot)
Qing Pi
(Citri Reticulatae Pericarpium Virida)
Xiang Fu
(Cyperi Rhizoma)
Zhi Ke
(Bitter orange)
Zhi Shi
(Unripe bitter orange)

RELEASE THE EXTERIOR: WIND COLD

Bai Zhi
(Dahurian angelica)
Gui Zhi
(Cinnamon twig)
Ma Huang
(Ephedra)
Qiang Huo
(Notopterygium [root])
Sheng Jiang
(Fresh ginger)
Xi Xin
(Chinese Wild Ginger)
Zi Su Ye
(Perilla leaf)

RELEASE THE EXTERIOR: WIND HEAT

Bo He
(Mint)
Chai Hu
(Bupleurum [root])
Chan Tui
(Cicada molting)
Ge Gen
(Pueraria [root])
Ju Hua
(Chrysanthemum [flower])
Sang Ye
(Mulberry leaf)
Sheng Ma
(Cimicifuga [root])

RELIEVE COUGH AND WHEEZING

Sang Bai Pi
(White Mulberry Root Bark)
Xing Ren
(Apricot kernel)

STABILIZE AND BIND

Fu Xiao Mai
(Light wheat [grain])
Rou Dou Kou
(Nutmeg)
Shan Zhu Yu
(Cornus [fruit])
Wu Mei
(Mume [fruit])
Wu Wei Zi
(Schisandra [berry])

STOP BLEEDING

Ai Ye Tan
(Charred mugwort [leaf])
Bai Mao Gen
(Imperata [root])
Pu Huang
(Typha pollen)
San Qi
(Notoginseng [root])

WARM AND TRANSFORM PHLEGM-COLD

Ban Xia (Fa)
(Pinellia [standard])
Ban Xia (Jiang)
(Pinellia [ginger-processed])
Jie Geng
(Balloon Flower Root)
Zao Jiao Ci
(Gleditsia thorn)

WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD

Ding Xiang
(Clove)
Fu Zi
(Aconite (prepared))
Gan Jiang
(Dried ginger)
Rou Gui
(Cinnamon bark)
Wu Zhu Yu
(Evodia [fruit])

YANG TONICS

Ba Ji Tian
(Morinda [root])
Dong chong xia cao
(Cordycepts 4:1 extract)
Du Zhong
(Eucommia [bark])
Lu Jiao Shuang
(Degelatinated deer antler)
Rou Cong Rong
(Cistanche)
Tu Si Zi
(Cuscuta [seed])
Xu Duan
(Dipsacus [root])
Yang Qi Shi
(Actinolite)
Yin Yang Huo
(Epimedium)

YIN TONICS

Bei Jia
(Tortoise Shell (fresh water dorsal shell))
Gui Ban
(Tortoise plastron (hard ventral shell))
Mai Men Dong
(Ophiopogon [root])
Mo Han Lian
(Eclipta)
Nu Zhen Zi
(Ligustrum [fruit])
Xi Yang Shen
(American ginseng)

The prior information is about the herbs and formulas that we have in our pharmacy at Mountain Spirit Acupuncture and should not be use to for self treatment without a proper Chinese medical diagnosis. The content provided is for information purposes only. It is intended to provide educational material and is not designed to provide medical advice. The information may have changed in some fashion or may be subject to debate and accuracy cannot be guaranteed. Please consult your own health-care provider regarding any medical issues. All information on herbs is an accumulation of notes taken from Chinese Medical Herbology and Pharmacology by Chen & Chen, Chinese Herbal Medicine Materia Medica by Bensky & Gamble, Diu Yao – The art of Combining Chinese Medicinials by Philippe Sionneau, Notes from South Mounain: A Guide to Concentrated Herb Granules by Andrew Ellis, and class notes from studies of herbal medicine over the years.

All herbs and formulas are in granular form unless otherwise indicated.